De Beste ​Scheidingspartner

Het scherpste uurtarief van ​NEderland zonder ​verborgen kosten

De Beste Scheidingspartner BV heeft een hele heldere visie: Voor een laag tarief uitstekende ​begeleiding verlenen bij echtscheidingen. Wij regelen een echtscheiding van A tot Z, maar zijn ook ​gespecialiseerd in juridische ondersteuning bij problemen die zich voordoen bij een echtscheiding of ​na een scheiding. Dus bij het wijzigen of aanvechten van convenanten, ouderschapsplannen of andere ​problemen kunnen wij de juridische begeleiding op ons nemen.


De Beste Scheidingspartner groeit en op dit moment werken we in de Randstad, regio Apeldoorn en ​het zuiden van het land. In die regio's staan de beste advocaten voor u klaar.


Wij willen de beste zijn in ons werk: Niet allen met lage tarieven, maar ook met heldere taal, grote ​bereikbaarheid ook buiten kantooruren en we praten normale mensentaal. Daarnaast willen we niet ​alleen juridisch helpen, maar ook persoonlijk een steun zijn voor one klanten met adviezen en support. ​De periode rond een echtscheiding nou eenmaal al rot genoeg.


De Beste Scheidingspartner hanteert een uurtarief van 175 euro exclusief BTW. Een tarief dat vele ​malen lager ligt dan de gangbare advocaten-tarieven. Binnen De Beste Scheidingspartner werken we ​met de beste advocaten die allemaal dat lage tarief hanteren voor onze klanten. Onze advocaten ​hebben elk hun eigen specialisme en daarnaast hebben we fiscalisten, financieel adviseurs en ​taxateurs binnen ons bedrijf. De lijnen zijn dus kort, alle know-how is n huis.

A Figurine of Lady Justice
Law

Wat wij doen...


  • Scheiding regelen van A tot Z
  • Problemen rondom partneralimentatie en kinderalimentatie
  • Berekening alimentatie
  • Wijziging oude convenanten
  • Maken van nieuwe convenanten en ouderschapsplannen
  • Bijstaan een van de partners bij een scheiding
  • Bijstaan van beide partner bij een scheiding
  • Omgangsregeling kinderen begeleiden
  • Juridische trajecten rondom scheidingen


Contact

info@descheidingspartner.nl​


Lage Naarderweg 45-47​

1217 GN​

Hilversum​

06-42683124​

Algemene Voorwaarden

1.

De Beste Scheidingspartner begeleidt bij alle trajecten van een echtscheiding of problemen die voortvloeien uit een echtscheiding. De juridische activiteiten worden daarbij uitbesteed aan meewerkende partners van het bedrijf. ​ 


2.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere gewijzigde, aanvullende of vervolgopdracht, die wordt gegeven aan De Beste Scheidingspartner BV of de daarvoor werkende ​(rechts)personen. Met de verlening van de opdracht en de aanvaarding ervan door De Scheidingspartner BV zijn deze algemene voorwaarden van toepassing verklaard. Zij uitdrukkelijk worden ook bedongen voor de ​(rechts)personen die bij de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld.


3.

Alle opdrachten worden geacht te zijn verstrekt en aanvaard door De Beste Scheidingspartner BV. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de (rechts)personen die voor of ten ​behoeve van De Beste Scheidingspartner BV, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en de opdracht eindigt niet door hun dood, ook niet indien het de bedoeling is dat een ​opdracht feitelijk door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.


4.

De Beste Scheidingspartner BV conformeert zich aan de AVG. Zij zal bij de uitvoering van de opdracht de vertrouwelijkheid van de relatie met opdrachtgever zo goed als mogelijk waarborgen, met dien verstande dat de ​opdrachtgever hierbij toestemming verleent om bij de communicatie gebruik te maken van email en zijn/haar gegevens binnen de organisatie van De Beste Scheidingspartner BV ter kennis te brengen van behandelaar(s) dan wel ​relatiebeheerder(s).


5.

De Beste Scheidingspartner BV is op grond van geldende regelgeving verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en van ongebruikelijke transacties van cliënten onder omstandigheden bij de autoriteiten melding te doen, ​zonder de cliënt daarvan in kennis te mogen stellen. De opdrachtgever bevestigt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig daarvoor zijn toestemming te geven.


6.

De opdracht aan De Beste Scheidingspartner BV houdt mede de bevoegdheid in om namens opdrachtgever overeenkomsten met derden te sluiten, zoals deurwaarders, koeriers etc. De Beste Scheidingspartner BV  is niet ​verder aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, dan tot hetgeen de betrokken derde ter zake aan De Beste Scheidingspartner BV verschuldigd is.


7.

De opdrachtgever vrijwaart De Beste Scheidingspartner BV tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de opdracht met ​opdrachtgever.


8.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de tarieven zoals die door De Beste Scheidingspartner BV van tijd tot tijd worden ​vastgesteld. Daarnaast zullen de ten behoeve van de cliënt betaalde kosten c.q. verschotten in rekening worden gebracht, met een vervaltermijn van  30 dagen. Over het honorarium en de verschotten is BTW verschuldigd. De ​Beste Scheidingspartner BV kan altijd een voorschot in rekening brengen voor verrichtte, te verrichten werkzaamheden, betaalde en/of te betalen verschotten.


9.

Klachten over een declaratie dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de declaratiedatum te worden ingediend bij De Beste Scheidingspartner BV. Indien niet binnen die termijn van 30 dagen schriftelijk een klacht is ingediend bij ​De Beste Scheidingspartner BV, dan wordt de declaratie geacht te zijn aanvaard. 


10.

Bij overschrijding van genoemde betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en met onmiddellijke ingang vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels)rente. Indien De Beste ​Scheidingspartner BV invorderings-maatregelen treft tegen de opdrachtgever dan is de opdrachtgever de buitengerechtelijke kosten voor die invorderings-maatregelen verschuldigd, van minimaal 15% berekend over het saldo ​van de openstaande declaraties en van ten minste € 500,–.


11.

Indien zich bij de uitvoering van de opdracht een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van De Beste Scheidingspartner BV leidt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de door De Beste ​Scheidingspartner BV afgesloten beroepsaanprakelijkheids-verzekering en/of algemene aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering ​krachtens deze verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het aan De Beste Scheidingspartner BV in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar door de opdrachtgever betaalde ​honorarium met een maximum van € 10.000,–.


12.

Een vordering tot schadevergoeding op De Beste Scheidingspartner BV vervalt indien deze niet binnen een jaar nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden bij de bevoegde rechter aanhangig is ​gemaakt.


13.

Op de rechtsverhouding tussen De Beste Scheidingspartner BV en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen opdrachtgever en De Beste Scheidingspartner BV kunnen uitsluitend aan de ​bevoegde rechter worden voorgelegd.


14.

Deze algemene voorwaarden zijn in meerdere talen beschikbaar. Ingeval van een geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan bindend zijn.